THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1696 VV/1697
Tên tài liệu : Mô hình xây dựng pháp luật trong Nhà nước pháp quyền: Từ lý luận đến thực tiễn.
Tên bổ sung : Sách chuyên khảo
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Nội dung cuốn sách:Những vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền và pháp luật trong nhà nước phápquyền; Mô hình xây dựng pháp luật ở một số quốc gia theo chế độ đại nghị, chếđộ tổng thống và ở một số quốc gia chuyển đổi; Pháp luật trong nhà nước phápquyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mô hình xây dựng pháp luật ở Việt Nam qua cácthời kỳ phát triển; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình xây dựng phápluật trong giai đoạn hiện nay; Phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêucầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Hoàn thiện việc xây dựng pháp luật theomô hình trước mắt với các yếu tố chuyển tiếp mô hình tương lai.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Mô hình, xây dựng, pháp luật, nhà nước pháp quyền, lý luận, thực tiễn.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Năm xuất bản 2017
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1696 VV/1697
Kho sách Kho 1
Thông tin chi tiết
Số trang 486
Kích thước 24
Giá 170000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Lê Hồng Hạnh (Ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC