THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1717 VV/1718
Tên tài liệu : Mô hình xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền: Từ lý luận đến thực tiễn
Tên bổ sung : Sách chuyên khảo
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm những nội dung sau: Những vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền và pháp luật trong nhà nước pháp quyền; Mô hình xây dựng pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới; Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mô hình xây dựng pháp luật ở Việt Nam qua các thời kỳ phát triển; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình xây dựng pháp luật trong giai đoạn hiện nay; Phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : pháp luật, nhà nước pháp quyền, mô hình, xây dựng.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2017
Nơi xuất bản H.
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1717 VV/1718
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 486
Kích thước 24
Giá 170000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Lê Hồng Hạnh
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC