THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1734 VV/1735
Tên tài liệu : Quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa  như bản chất của quyền tư pháp, những giá trị phổ biến, những giá trị đặc thù của quyền tư pháp, làm rõ về mặt khoa học các khái niệm quyền tư pháp, hoạt động tư pháp, cơ quan tư pháp, các hoạt động mang tính tư pháp và bổ trợ tư pháp. Cuốn sách cũng khái quát quá trình tổ chức thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước ta từ năm 1945 đến nay, đồng thời, nêu các yêu cầu và các đề xuất giải pháp về tổ chức thực hiện quyền tư pháp trong những năm tới để cải cách tư pháp đạt được mục tiêu đề ra.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Pháp luật, quyền tư pháp, Nhà nước pháp quyền, Việt Nam.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1734 VV/1735
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 248
Kích thước 21
Giá 110000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Nguyễn Văn Quyền (Ch.b), Nguyễn Tất Viễn
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC