THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/893 ĐT/894 ĐT/895 ĐT/896
Tên tài liệu : Phòng, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam
Tên bổ sung : Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ.
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Một số vấn đề lý luận cơ bản về phòng, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật: khái niệm, bản chất, đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng pháp luật; bản chất, dấu hiệu đặc trưng, nguyên nhân, điều kiện, nhận dạng tham nhũng trong xây dựng pháp luật, kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật; ii) Nguy cơ, biểu hiện tham nhũng trong xây dựng pháp luật và công tác phòng, chống: khung thể chế về xây dựng pháp luật, thực trạng xây dựng pháp luật theo pháp luật hiện hành; nguy cơ, biểu hiện tham nhũng trong xây dựng pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động xây dựng pháp luật; iii) Quan điểm, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam: dự báo về tham nhũng trong xây dựng pháp luật; quan điểm, giải pháp về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động xây dựng pháp luật…
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : tham nhũng, chống tham nhũng, xây dựng, pháp luật, Việt Nam.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá ĐT/893 ĐT/894 ĐT/895 ĐT/896
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 0
Kích thước
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Phòng, chống tham nhũng
Tác giả Nguyễn Quốc Văn
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC