THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/905 ĐT/906
Tên tài liệu : Xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
Tên bổ sung : Đề tài khoa học cấp cơ sở
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính như sau: Một số vấn đề chung về xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng: quan niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu tố cấu thành chế độ công vụ liêm chính, yêu cầu và kinh nghiệm xây dựng chế độ công vụ liêm chính; Thực trạng xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng: kết quả xây dựng chế độ công vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức; kết quả vận hành chế độ công vụ; đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong xây dựng, hoàn thiện thể chế về công vụ, trong vận hành chế độ công vụ; Phương hướng và giải pháp xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Chế độ, công vụ, chế độ công vụ, liêm chính, xây dựng, chống tham nhũng, tham nhũng, Việt Nam.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá ĐT/905 ĐT/906
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 0
Kích thước
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Phòng, chống tham nhũng
Tác giả Lê Văn Đức
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC