THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1742 VV/1743 VV/1744 VV/1745 VV/1746 VV/1747
Tên tài liệu : Liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam hiện nay
Tên bổ sung : Sách chuyên khảo
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chung về liêm chính trong hoạt động công vụ như quan niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, vai trò, ý nghĩa, điều kiện đảm bảo xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ; Thực trạng quy định về chế độ liêm chính trong hoạt động công vụ; Kinh nghiệm quốc tế về liêm chính trong hoạt động công vụ và khuyến nghị về xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Liêm chính, hoạt động, công vụ, Việt Nam, hoạt động công vụ.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1742 VV/1743 VV/1744 VV/1745 VV/1746 VV/1747
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 191
Kích thước 21
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Phòng, Chống tham nhũng
Tác giả Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Lê Thị Thúy…
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC