Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Kim Ngân  

Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người Nguyễn Thị Kim Ngân

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Nội dung khác

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2018

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Một số vấn đề lý luận về cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người; làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt giữa cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người so với cơ chế thực hiện điều ước quốc tế trong các lĩnh vực khác; Pháp luật và thực tiễn vận hành cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; Thực trạng cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về con người của Việt Nam; phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Nguyễn Thị Kim Ngân
Thông tin nhan đề:Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người Nguyễn Thị Kim Ngân
Xuẩt bản,phát hành:H Lao động 2018
Mô tả vật lý:457 tr. ; 21cm.
Từ khóa:cơ chế.. điều ước quốc tế. quyền con người

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/1854-5

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA