GIỚI THIỆU

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng nghiên cứu và xây dựng chiến lược, chính sách; nghiên cứu khoa học và quản lý hoạt động khoa học trong các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên. Trụ sở chính của Viện đặt tại thành phố Hà Nội. Viện có tên giao dịch quốc tế là: Inspectorate Strategy and Science Institute (viết tắt là ISSI).

Phòng đọc học sinh