Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật : / Phạm Thị Huệ, Nguyễn Quốc Văn.... Phạm Thị Huệ ch.b  

Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật : / Phạm Thị Huệ, Nguyễn Quốc Văn....

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách thanh tra

Tác giả: Phạm Thị Huệ ch.b

Nhà xuất bản: Sự Thật

Năm xuất bản: 2002

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Cuốn sách này bàn về chính trị thanh tra
Mã ngôn ngữ:vie
Chỉ số phân loại:51
Tác giả:Phạm Thị Huệ ch.b Viện chiến lược và khoa học thanh tra
Thông tin nhan đề:Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật : / Phạm Thị Huệ, Nguyễn Quốc Văn....
Xuẩt bản,phát hành:H. : Sự Thật, 2002
Mô tả vật lý: 287tr. ; 20 cm
Từ khóa:Chính trị. Thanh tra

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VN.123

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA