Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng trên thế giới và Việt Nam = Proceedings of the internationnal workshop openness, transparency and accountability in state governance and anti-corruption in the world and Vietnam Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng trên thế giới và Việt Nam = Proceedings of the internationnal workshop openness, transparency and accountability in state governance and anti-corruption in the world and Vietnam

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Phòng, Chống tham nhũng

Tác giả: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà xuất bản: Tư pháp

Năm xuất bản: 2019

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

chống tham nhũng chính sách – nhìn từ góc độ tăng cường công khai
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin nhan đề:Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng trên thế giới và Việt Nam = Proceedings of the internationnal workshop openness, transparency and accountability in state governance and anti-corruption in the world and Vietnam
Xuẩt bản,phát hành:H. Tư pháp 2019
Mô tả vật lý:847tr. 27cm
Từ khóa:chống tham nhũng. công khai. minh bạch. phòng chống tham nhũng. quản trị. quản trị nhà nước. tham nhũng. trách nhiệm giải trình

Tổng số bản: 5

Tổng số bản rỗi: 5

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/1903-7

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA