Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII- Tập 1 Đảng Cộng sản Việt Nam  

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII- Tập 1

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách - Chính trị - xã hội

Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2019

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Nội dung cuốn sách gồm: Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng CSVN; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo về vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thanh nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030.
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông tin nhan đề:Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII- Tập 1
Xuẩt bản,phát hành:H. Chính trị Quốc gia 2019
Mô tả vật lý:291tr. 19cm.
Từ khóa:Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện. văn kiện đại hội

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/2633-4

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA