Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản do tham nhũng mà có - Thực trạng và giải pháp Tô Quang Thu (Ch.b)  

Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản do tham nhũng mà có - Thực trạng và giải pháp

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách - Phòng chống tham nhũng

Tác giả: Tô Quang Thu (Ch.b)

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: - Khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng: Khái niệm, quan điểm, chủ trương của Đảng về phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng; kinh nghiệm một số quốc gia trong việc phát hiện hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng; kinh nghiệm thu hồi tài sản tham nhũng của các nước.- Thực trạng việc phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng ở nước ta hiện nay: Kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong: Thực trạng việc phát hiện tiền, tài sản tham nhũng thông qua các hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và điều tra; trong thực trạng thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua cá hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra và xét xử, thi hành án.- Dự báo và các giải pháp tăng cường phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng.
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Tô Quang Thu (Ch.b)
Thông tin nhan đề:Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản do tham nhũng mà có - Thực trạng và giải pháp
Xuẩt bản,phát hành:H. Chính trị Quốc gia 2020
Mô tả vật lý:232tr. 21cm.
Từ khóa:phát hiện. tài sản. Tham nhũng. thu hồi

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/2631-2

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA