Biện pháp phòng ngừa hành chính – Lý luận và thực tiễn Nguyễn Thị Bích Ngọc  

Biện pháp phòng ngừa hành chính – Lý luận và thực tiễn

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách - Pháp luật

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2019

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Cuốn sách gồm một số nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận về biện pháp phòng ngừa hành chính: Khái niệm, bản chất, đặc điểm, biện pháp phòng ngừa hành chính; vai trò và giới hạn áp dụng, các biện pháp bảo đảm thực hiện biện pháp phòng ngừa hành chính…; thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các biện pháp phòng ngừa hành chính ở Việt Nam; các giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa hành chính…
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thông tin nhan đề:Biện pháp phòng ngừa hành chính – Lý luận và thực tiễn
Xuẩt bản,phát hành:H. Chính trị Quốc gia 2019
Mô tả vật lý:231tr. 21cm.
Từ khóa:biện pháp. biện pháp phòng ngừa. hành chính. phòng ngừa. Phòng ngừa hành chính

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/2639-40

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA