Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến – Nội dung và giá trị Lê Thị Hằng  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến – Nội dung và giá trị

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách - Chính trị - xã hội

Tác giả: Lê Thị Hằng

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Cuốn sách gồm một số nội dung: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh. Nội dung tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh: Vai trò của lập hiến, quyền, nội dung, các nhân tố đảm bảo quyền lập hiến. Giá trị tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh: Kết tinh và phát triển các giá trị của tư tưởng lập hiến tiến bộ trên thế giới trong điều kiện Việt Nam; khởi xướng và đặt nền móng tư tưởng lập hiến Việt Nam hiện đại; định hướng xây dựng các bản Hiến pháp Việt Nam và gợi mở một số vấn đề nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp hiện nay.
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Lê Thị Hằng
Thông tin nhan đề:Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến – Nội dung và giá trị
Xuẩt bản,phát hành:H. Chính trị Quốc gia 2020
Mô tả vật lý:220tr. 21cm.
Từ khóa:lập hiến. Tư tưởng Hồ Chí Minh. Việt Nam

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/2643-4

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA