Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nguyễn Minh Đoan  

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách - Chính trị - xã hội

Tác giả: Nguyễn Minh Đoan

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Cuốn sách gồm một số nội dung về: Hệ thống pháp luật; hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa VN; Văn bản quy phạm pháp luật – nguồn chủ yếu của pháp luật Việt Nam; Xây dựng pháp luật ở Việt Nam; Phân tích chính sách và đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật khi xây dựng; một số yêu cầu đối với hoạt động xây dựng pháp luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội; trách nhiệm của người xây dựng pháp luật; phát huy trí tuệ, vai trò của các nhà khoa học trong hoạt động xây dựng pháp luật; phản biện xã hội đối với công tác xây dựng pháp luật; xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam…
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Nguyễn Minh Đoan Nguyễn Minh Đức
Thông tin nhan đề:Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Xuẩt bản,phát hành:H. Chính trị Quốc gia 2020
Mô tả vật lý:436tr. 21cm
Từ khóa:hệ thống pháp luật. hoàn thiện. nhà nước pháp quyền. Pháp luật. Việt Nam. xây dựng

Tổng số bản: 4

Tổng số bản rỗi: 4

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/2651-4

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA