Chính sách pháp luật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn Võ Khánh Vinh  

Chính sách pháp luật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách - Pháp luật

Tác giả: Võ Khánh Vinh

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Nội dung cuốn sách: - Những vấn đề chung về chính sách, pháp luật: làm sáng tỏ lịch sử nghiên cứu chính sách, pháp luật, khoa học chính sách, pháp luật, mối tương quan của chính sách pháp luật với hệ tư tưởng luật pháp quốc gia;- Những vấn đề lý luận về chính sách pháp luật: quan niệm, hệ thống chính sách pháp luật, khác thể, mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương tiện của chính sách pháp luật…;- Các hình thức thực hiện chính sách pháp luật: luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về các hình thức thực hiện chính sách pháp luật là học thuyết pháp luật, chính sách xây dựng pháp luật, chính sách áp dụng pháp luật, chính sách giải thích, giáo dục và đạo tạo pháp luật.- Các loại và các cấp độ chính sách pháp luật: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các loại chính sách pháp luật chuyên ngành và liên ngành, các cấp độ chính sách pháp luật.
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Võ Khánh Vinh
Thông tin nhan đề:Chính sách pháp luật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Xuẩt bản,phát hành:H. Chính trị Quốc gia 2020
Mô tả vật lý:632tr 24cm.
Từ khóa:chính sách. Pháp luật

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/2655-6

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA