Tổ chức hoạt động thanh tra nhân dân Phạm Hưng

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Thanh tra

Tác giả: Phạm Hưng

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản:

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Đề tài nghiên cứu thực trạng và đánh giá chung về tổ chức và hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân ở khu vực xã, phường, thị trấn ở khu vực sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp, hành chính; Tổ chức và hoạt động giám sát kiểm tra của nhân dân trong tình hình mới: vị trí, tính chất, chức năng nhiệm vụ, nội dung hoạt động của kiểm tra nhân dân; đối tượng và phạm vi giám sát, kiểm tra; quan hệ chỉ đạo đối với Ban Kiểm tra nhân dân, vai trò, trách nhiệm của HĐND, UBND xã, phường, của thủ trưởng đơn vị cơ sở đối với hoạt động của Ban KTND.
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Phạm Hưng
Thông tin nhan đề:Tổ chức hoạt động thanh tra nhân dân Phạm Hưng
Xuẩt bản,phát hành:Hà Nội
Mô tả vật lý:96 tr. ; 30cm
Từ khóa:Thanh tra nhân dân
File đính kèm:

Tổng số bản: 4

Tổng số bản rỗi: 4

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: ÐT/21-4

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA